1         ALLMÄNT

 • Dessa allmänna villkor (”villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) handlar varor på Egenbar.se (”Webbplatsen”). Avtal ingås mellan dig och Henrik W Pettersson EF (”Egenbar”), org nr: 911028-XXXX, postadress: Vännacka Åsen 1, 67293 Årjäng, tel. nr: 070-5471560, hemsida: www.egenbar.se, e-postadress: info@egenbar.se. EGENBAR är en enskild firma som bedriver näringsverksamhet inom detalj- och restaurangverksamhet och drivs av Henrik W Pettersson.
 • För att beställa på egenbar.se måste du ha fyllt 18 år. EGENBAR accepterar inte enlig svensk lag kreditköp till personer under 18 år.
 • EGENBAR reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på egenbar.se, exempelvis felaktiga priser samt prisjusteringar eller felaktig information angående om en vara finns i lager. I det fall felaktigt pris angetts för en vara som du har beställt kommer EGENBAR att meddela dig om detta och invänta godkännande av fullgörande av köp. EGENBAR ansvarar inte för information på webbplatsen som kommer från en tredje part.

2         PRISER & BETALSÄTT

 • Vid beställning på webbplatsen gäller de priser som anges på webbplatsen. Priser anges i svenska kronor och är inklusive mervärdesskatt. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter. Dessa anges separat. Betalning sker på vår hemsida: egenbar.se genom de sätt som anges på webbsidan.
 • Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 12 %.
 • EGENBAR äger rätten att utkräva extra betalning för frakt och tull, eller avvisa order med destination utanför Sverige.

3         LEVERANS & TRANSPORT

 • Beställningar mottagna före kl. 12.00 på måndag till torsdag kommer att behandlas samma dag och levereras inom 14 arbetsdagar. Beställningar fredag – söndag samt röda dagar kommer att behandlas påföljande arbetsdag.
 • Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 14 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet. Du skall då skriftligt informera EGENBAR att du önskar häva köpet. Beställning som redan är expedierad är ej möjlig att häva. Du är då skyldig att motta beställning.
 • Om en försändelse som ej löst ut, varpå paketet går i retur till EGENBAR, debiteras du en avgift om 550 kr för att täcka EGENBARS kostnader för transport och administration.
 • En extra kostnad tas ut på minst 500 kr eller i propotion till beställningens kostnader vid beställning från leverantör då kunden valt ett felaktigt betalsätt i förhållande till sin kreditvärdighet genom klarna, i de fall ombedes kunden att fullföra betalning i förskott. Om så ej skett inom 7 dagar tas avgiften för administration samt avgifter för felaktigt betalsätt ut.
 • EGENBAR förbehåller sig rätten att neka en kund att genomföra beställning om denna kund sedan innan innehar skuldposter gentemot EGENBAR.

4         ÅNGERRÄTT

 • Du har rätt att frånträda avtalet som privatkund inom 14 kalenderdagar från det att avtal ingåtts enligt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
 • Tiden för ångerrätten börjar räknas från det att varan skickats från EGENBAR.
 • Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
 1. Produkt eller tjänst som anskaffats eller är specialbeställda, (ex. produkter med loggor, speciellt lack etc), i de fall där kunden angivit speciella färg och lackönskemål gäller inte ångerrätten.
 2. Varor med bruten försegling som inte kan återlämnas i väsentligen oförändrat skick.
  • I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får du kontakta EGENBAR för detaljer kring detta.
  • Ångerrätten utövas genom att du skickar ett klart och tydligt e-postmeddelande till EGENBAR med information att du önskar frånträda avtalet. Standardformulär för ångerrätt kan även användas och kan laddas ner från Konsumentverkets hemsida (se konsumentverket.se).
  • Vid utövande av ångerrätten betalar du för returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att du mottagit varan samt under returfrakten. Kunden skall först ha erhållit ett returnummer av EGENBAR vilket varan tydligt skall märkas med. Varan skall skickas i retur inom 14 dagar från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till EGENBAR. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick, i originalkartong samt vara märkt med returnumret på paketlapp så att originalförpackningen ej skadas.
  • Om du utövar sin ångerrätt skall EGENBAR snarast och senast inom 14 dagar betala tillbaka vad du har betalat inklusive leveranskostnader. EGENBAR får dock vänta med återbetalning tills EGENBAR tagit emot varan eller du visat att varan sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalning kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som du valde vid köpet, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

5         REKLAMATION

 • Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Om du önskar göra gällande fel i beställd vara skal kontakta EGENBAR så snart som möjligt efter att felet upptäckts i enlighet med de kontaktuppgifter som angetts i punkt 1.1 ovan. Reklamationer som gjorts inom två månader från det att du upptäckts felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på EGENBAR.
 • EGENBAR står för returfrakten för godkända reklamationer.
 • När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer EGENBAR att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. EGENBAR förbehåller sig rätten att neka en reklamation i det fall det visar sig att varan ej är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer EGENBAR riktlinjer från Allmänna reklamationsnämnden, se arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

6         FORCE MAJEURE

EGENBAR ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som EGENBAR inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter skall utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder.

7         ÄNDRING I VILLKOR

EGENBAR förbehåller sig rätten att ändra i dessa villkor när som helst i tiden. Alla ändringar publiceras på webbplatsen. Ändringar gäller från det att du har accepterat villkoren i samband med ett köp eller besök på webbplatsen.

8         PERSONUPPGIFTER (PUL)

Uppgifter om dig behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Om du önskar information om vilka uppgifter som behandlas av EGENBAR kommer detta meddelas av EGENBAR. Kunden kan begära rättelse av felaktiga uppgifter.

9         TILLÄMPLIG LAG & TVIST

Tvister skall i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med EGENBAR. Du kan då maila EGENBAR på info@egenbar.se. Kan tvisten inte lösas i samförstånd med EGENBAR kan du vända sig  till Allmänna Reklamationsnämnden, BOX 174 101 23 Stockholm. Du kan även få sitt ärende prövat i allmän domstol.

Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras i sista hand av svensk domstol.